poniedziałek, 5 listopada 2007

Tematy maturalne

Literatura

 1. Alegoria w dawnym piśmiennictwie polskim. Porównaj jej funkcje w literaturze wybranych epok od średniowiecza do końca XVIII wieku.
 2. Ars amandi w literaturze pięknej. Zanalizuj wybrane liryczne i dramatyczne realizacje motywu.
 3. Artystyczny kształt motywu walki dobra ze złem w polskim dramacie romantycznym. Uwzględniając kontekst epoki, zinterpretuj wybrane przykłady.
 4. Autorefleksja w późnych wierszach polskich romantyków. Omów temat, odwołując się do wybranych przykładów.
 5. Batalistyka w literaturze. Zaprezentuj zagadnienie na wybranych przykładach literackich.
 6. Bohaterowie legend literackich w wybranych epokach. Zanalizuj temat, odwołując się do stosownych tekstów.
 7. Bohaterowie literaccy poszukujący trwałych wartości ludzkiej egzystencji. Scharakteryzuj wybrane postaci reprezentujące różne epoki literackie.
 8. Bohaterowie w habitach. Analizując przykłady literackie, przedstaw różne sposoby kreowania postaci mnichów.
 9. Carpe diem – radość życia utrwalona w literaturze polskiej i obcej. Zilustruj problem, analizując dowolnie wybrane przykłady.
 10. Co i jak czytają bohaterowie literaccy? Odpowiadając na pytanie, wskaż przykłady bohaterów, których osobowość i losy zostały ukształtowane przez doświadczenie czytelnicze.
 11. „Czarny charakter” w dziełach literackich różnych epok. Na wybranych przykładach omów funkcje bohatera negatywnego.
 12. Czas, miejsce, rekwizyt jako kategorie znaczące w dramacie. Omów zagadnienie, opierając się na wybranych przykładach.
 13. Człowiek mierzący się z dziką przyrodą. Porównaj różne realizacje tego motywu w analizowanych tekstach literatury polskiej i obcej.
 14. Dawne i współczesne reportaże. Prześledź ewolucję gatunku na wybranych przykładach.
 15. „Dlaczego klasycy”? Udowodnij obecność i rozważ przyczyny popularności motywów antycznych w literaturze współczesnej.
 16. Doświadczenie nicości i absurdu życia w literaturze Młodej Polski i dwudziestolecia międzywojennego. Zanalizuj przyczyny i skutki postawy dekadenckiej na stosownie dobranych przykładach.
 17. Dramat jednostki wpisanej w koło historii XX wieku. Zanalizuj wybrane utwory, skupiając się na wpływie wydarzeń historycznych na losy i postawę człowieka.
 18. Druga wojna światowa jako czynnik kształtujący twórczość pisarzy XX wieku. Zinterpretuj wybrane przykłady pod kątem wpływu wydarzeń wojennych na kształt artystyczny dzieł.
 19. Egzotyzm w literaturze polskiej. Odwołując się do wybranych przykładów, przedstaw różne przyczyny i formy jego realizacji.
 20. Ewolucja tragedii greckiej. Analiza reprezentatywnych przykładów.
 21. Felieton dawniej i dziś. Porównaj twórczość wybranego felietonisty współczesnego z XIX-wiecznymi przykładami gatunku.
 22. Formuła testamentu w literaturze pięknej. Analizując przykłady, zwróć uwagę na zawarte w nich: spowiedź człowieka i przekaz artysty.
 23. Funeralia dawniej i dziś. Zaprezentuj i porównaj staropolską i współczesną lirykę żałobną.
 24. Funkcja motywów brzydoty, kalectwa i choroby w tekstach literackich. Omów na przykładach wybranych utworów.
 25. Funkcje aluzji biblijnych w twórczości Paolo Coelho. Analiza wybranych przykładów.
 26. Funkcjonowanie kategorii tragizmu w tekstach literackich różnych epok. Odwołaj się do stosownych przykładów.
 27. Gatunki i konwencje literackie w poezji polskiej XX wieku. Opierając się na wybranych przykładach, porównaj dwie różne formy wypowiedzi poetyckiej.
 28. Jednostka niezależna czy marionetka? Omów wybrane kreacje bohaterów dramatycznej twórczości W. Szekspira.
 29. Inspiracje filozoficzne w twórczości literackiej wybranej epoki. Zanalizuj zagadnienie, odwołując się do stosownych przykładów.
 30. Inspiracje filozoficzne w twórczości wybranego pisarza. Zanalizuj zagadnienie, odwołując się do stosownych przykładów.
 31. Jak rozumiesz określenie „pisarz zaangażowany”? Wyjaśnij, odwołując się do przykładów z literatury dawnej i współczesnej.
 32. Katastrofizm jako idea i temat literatury polskiej. Zanalizuj przyczyny i konsekwencje postawy katastroficznej w wybranych ujęciach artystycznych.
 33. Kategoria odbiorcy w utworze literackim. Scharakteryzuj wybrane przykłady z literatury różnych epok.
 34. Kategoria trzech jedności w dramatach: antycznym, szekspirowskim i romantycznym. Odwołując się do wybranych przykładów, wskaż przyczyny i/lub artystyczne konsekwencje odchodzenia od tej reguły kompozycyjnej.
 35. Kogo, co i w jakim celu parodiowali polscy pisarze? Zinterpretuj wybrane przykłady literackie, uwzględniając kontekst epok, które reprezentują.
 36. Komizm – ironia – karykatura – groteska. Zanalizuj różne sposoby uzyskiwania efektów komicznych w utworach literackich dwu wybranych epok.
 37. Konflikt pokoleń jako problem historycznoliteracki i temat literatury polskiej. Porównaj różne literackie ujęcia tego zagadnienia.
 38. Bohater dramatu romantycznego i współczesnego. Porównaj postaci wykreowane w wybranych dramatach T. Różewicza z bohaterami dzieł romantycznych.
 39. Kreacja bohatera – patrioty w literaturze polskiej. Scharakteryzuj wybrane przykłady z co najmniej dwu epok literackich.
 40. Kreowanie i obalanie mitów narodowych w polskiej literaturze wieku XIX i XX. Omów na przykładach wybranych utworów.
 41. Obraz współczesnego świata w języku poezji Mirona Białoszewskiego. Analizując wybrane przykłady, zwróć uwagę na typowe dla poety środki wyrazu.
 42. Kto to mówi: autor – narrator – bohater? Omów problemy związane z narracją, odwołując się do przykładów prozy z XIX i XX w.
 43. Obrazy codzienności w literaturze dawnej i współczesnej. Analiza wybranych przykładów.
 44. Literatura obrazem potyczek artystycznych jej twórców. Odwołaj się do przykładów ilustrujących polemikę między konkretnymi autorami.
 45. „Ludzie listy piszą” – formy korespondencji dawniej i dziś. Omów zagadnienie, odwołując się do wybranych przykładów epistolografii dawnej i współczesnej.
 46. Metaforyczna i dosłowna podróż w czasie – analiza wybranych przykładów literackich.
 47. Młodość jako temat literatury polskiej XIX i XX wieku. Omów zagadnienie na wybranych przykładach.
 48. Motyw kary boskiej w literaturze polskiej. Zilustruj problem, odwołując się do wybranych przykładów literackich.
 49. Motywy arkadyjskie w polskiej i obcej literaturze dla dzieci i młodzieży. Zinterpretuj wybrane przykłady.
 50. Motywy franciszkańskie w literaturze polskiej. Odwołaj się do wybranych przykładów literackich.
 51. Motywy kosmogoniczne w najstarszych mitologiach europejskich i we współczesnej literaturze fantastycznej – analiza porównawcza.
 52. Motywy teokrytejskie i wergiliańskie w literaturze antycznej i ich kontynuacje w utworach późniejszych epok. Analizując wybrane dzieła, określ funkcje przypisane w nich omawianym motywom.
 53. Muza jako motyw literacki i realna inspiracja artysty. Omawiając zagadnienie, wskaż przykłady obecności w literaturze zarówno ujęcia konwencjonalnego, jak i rzeczywistych, które autorzy przedstawiają jako źródło natchnienia.
 54. „Nikt z nas nie jest bez winy” (K. K. Baczyński). Interpretując wybrane utwory, skup się na problemie granicy między katem a ofiarą w literaturze polskiej powstałej po 1939 roku.
 55. Noc i dzień, światłość i ciemność jako motywy literackie. Przedstaw różne ujęcia, odwołując się do wybranych przykładów.
 56. Obecność romantycznych archetypów w literaturze polskiej XIX i XX wieku. Omów zagadnienie, odwołując się do wybranych dzieł.
 57. Obraz jednostki wybitnej i jej społeczna rola w tekstach literackich dwu lub trzech epok literatury polskiej. Zanalizuj wybrane przykłady.
 58. Obraz Kościoła i jego społeczna rola w polskich tekstach literackich i publicystycznych. Analiza wybranych przykładów.
 59. Obraz Litwy w dziełach polskich twórców romantycznych i współczesnych – analiza porównawcza.
 60. Obraz rewolucji na przykładzie wybranych utworów literackich. Analiza porównawcza.
 61. Obraz wojny w twórczości Hansa Helmuta Kirsta. Analiza wybranych przykadów.
 62. Od Edgara Allana Poe do współczesnego horroru. Prześledź ewolucję gatunku literackiego.
 63. Od „Rozmowy Mistrza Polikarpa…” do „Fircyka w zalotach” – ewolucja gatunków dramatycznych w literaturze staropolskiej. Omów zagadnienie, odwołując się do wybranych przykładów.
 64. Charakteryzując kreacje lekarzy i nauczycieli w literaturze i publicystyce polskiej, odnieś się do tezy o tworzeniu stereotypów przez literaturę.
 65. O roli poezji i poety poprzez postać Orfeusza. Odwołując się do wybranych przykładów literackich, przedstaw różne interpretacje tego mitologicznego bohatera.
 66. Poeci współcześni – mistrzowie moralnej perswazji. Zinterpretuj wybrane utwory, odczytując zawarte w nich przesłanie moralne.
 67. Portret artysty przeklętego w literaturze. Omów zagadnienie, odwołując się do biografii i twórczości wybranego twórcy (np. Charles Baudelaire, Artur Rimbaud, Edward Stachura, Rafał Wojaczek lub in.)
 68. Powroty do czasu i miejsc dzieciństwa – różnorodne sposoby ujęcia tego motywu w literaturze polskiej.
 69. Późne wiersze Adama Mickiewicza i Juliusza Słowackiego jako zapis wewnętrznych doświadczeń poetów. Dokonaj analizy porównawczej wybranego materiału literackiego.
 70. Problematyka i kształt artystyczny manifestów ideowych kolejnych pokoleń literackich – dokonaj analizy porównawczej.
 71. Problem wolności i konieczności w literaturze XIX i XX w. Omawiając zagadnienie, odwołaj się do kontekstów filozoficznych.
 72. Problemy związane z dojrzewaniem ideowym bohatera literackiego. Odwołaj się do przykładów z co najmniej dwu epok literackich.
 73. Prorocy Apokalipsy. Którym autorom można nadać takie miano i dlaczego? Uzasadnij na wybranych przykładach.
 74. Przyroda jako tło wydarzeń literackich. Analizując wybrane przykłady, przedstaw funkcje opisów przyrody w literaturze.
 75. Różne koncepcje historiozoficzne w literaturze polskiej. Analizując przykłady, przedstaw przyczyny i cele rozwijania tej tematyki przez autorów.
 76. Relacja polityka – wartości moralne w dramacie greckim i szekspirowskim. Analiza wybranych przykładów.
 77. Rola muzyki w dziełach literackich. Analizując przykłady, zwróć uwagę na temat i formę utworów.
 78. Rola twórcy w życiu narodu. Przedstaw różne koncepcje zadań twórcy ukazane w literaturze polskiej wybranych epok.
 79. Analizując dzieła prozy F. Dostojewskiego, J. Conrada i A. Camusa, porównaj ich spojrzenie na rolę wiary w kształtowaniu systemu etycznego człowieka.
 80. Różne funkcje didaskaliów w tekstach dramatycznych. Omów na wybranych przykładach.
 81. Różne kreacje bohaterów w powieści historycznej i w utworach przedstawiających wydarzenia z przeszłości – analiza wybranych przykładów.
 82. Różne sposoby funkcjonowania motywu wampira i wilkołaka w literaturze polskiej i obcej – analiza wybranych przykładów.
 83. Różne sposoby funkcjonowania w literaturze motywów prometejskich – analiza wybranych przykładów.
 84. Różne sposoby funkcjonowania w literaturze motywu theatrum mundi - analiza wybranych przykładów.
 85. Różne sposoby funkcjonowania w literaturze motywów wanitatywnych – analiza wybranych przykładów.
 86. Różne sposoby funkcjonowania w literaturze motywu labiryntu – analiza wybranych przykładów.
 87. Różne sposoby funkcjonowania w literaturze motywu lotu i ptaka – analiza wybranych przykładów.
 88. Różne sposoby funkcjonowania w literaturze obrazu sądu i procesu – analiza wybranych przykładów.
 89. Różne sposoby funkcjonowania w literaturze obrazu szkoły – analiza wybranych przykładów.
 90. Różne sposoby funkcjonowania w literaturze obrazu wschodu i zachodu słońca – analiza wybranych przykładów.
 91. Różne sposoby funkcjonowania w literaturze toposu ogrodu – analiza wybranych przykładów.
 92. Różne sposoby ujęcia obrazu dworu szlacheckiego w literaturze polskiej – analiza wybranych przykładów.
 93. Różnorodne ujęcia motywu przyjaźni, braterstwa i solidaryzmu w literaturze lagrowej i łagrowej – analiza wybranych przykładów.
 94. Sen, halucynacja, wizja – różnorodne ujęcia tego motywu w wybranych utworach literackich.
 95. Społeczeństwo i jednostka wobec państwa despotycznego i totalitarnego. Dokonaj porównania ujęcia tego problemu w literaturze XIX i XX wieku.
 96. Sposoby kreowania czasu i przestrzeni w utworach awangardowych. Zanalizuj wybrane przykłady.
 97. Różne sposoby realizacji kategorii groteski w literaturze. Interpretując wybrane przykłady, określ przyczyny popularności groteski w XX wieku.
 98. Staropolska obyczajowość utrwalona w renesansowych i barokowych tekstach literackich – analiza wybranych przykładów.
 99. „Swój” i „obcy” w literaturze XIX i XX w. Omów na wybranych przykładach.
 100. „Szara strefa” oficjalnej rzeczywistości – zanalizuj zagadnienie, odwołując się do przykładów z twórczości Marka Hłaski, Leopolda Tyrmanda i Marka Nowakowskiego.
 101. Szekspiryzm polskiego romantyzmu. Zbadaj wpływy dzieł angielskiego dramaturga na polską literaturę romantyczną.
 102. Świat przedstawiony oczyma dziecka. Analizując wybrane przykłady, zwróć uwagę na specyfikę narracji i sposobu przedstawiania rzeczywistości.
 103. Triada prawda, piękno i dobro w literaturze starożytnej i współczesnej. Omów temat na podstawie wybranych utworów antycznych oraz twórczości jednego z pisarzy współczesnych.
 104. Twórczość T. Pratchetta wobec kanonu literatury fantasy. Analiza wybranych przykładów.
 105. Tytuł, motto, scena finałowa jako klucz do interpretacji dzieła literackiego. Zbadaj zagadnienie na wybranych przykładach.
 106. Wady narodowe Polaków w zwierciadle satyry od Krasickiego do współczesności. Wskaż najbardziej charakterystyczne motywy polskiej twórczości satyrycznej i zanalizuj typowe dla niej środki artystyczne.
 107. Wpływ mitologii na twórczość R.R.Tolkiena. Analiza wybranych przykładów
 108. Współczesna literatura i publicystyka polska w walce ze stereotypami i uprzedzeniami. Przedstaw problem, odwołując się do przeanalizowanych tekstów.

Związki literatury z innymi dziedzinami sztuki

 1. Autoportret w sztukach plastycznych i w literaturze. Omów sposoby kreacji własnego „ja” w dziełach różnych epok.
 2. Bitwa pod Grunwaldem i jej bohaterowie w ujęciu literackim, malarskim i filmowym. Analiza porównawcza.
 3. Bohater literacki w interpretacji aktorskiej. Odwołując się do wybranych przykładów, omów różne koncepcje kreowania postaci scenicznej i/lub filmowej.
 4. Bohaterowie „Granicy” z powieści Z. Nałkowskiej i filmu J. Rybkowskiego. Analiza porównawcza kreacji wybranych postaci.
 5. Dzieło sztuki jako inspiracja dla twórców późniejszych epok. Analiza wybranych przykładów dialogu literatury z innymi dziedzinami sztuki.
 6. Dwie ekranizacje „Lalki” B. Prusa. Analiza porównawcza pierwowzoru literackiego i adaptacji filmowych.
 7. Dzieło literackie i komiks. Odwołując się do wybranych przykładów, wskaż podobieństwa i różnice gatunkowe.
 8. Ekspansja symbolu w literaturze i sztukach plastycznych modernizmu. Przedstaw wybrane przykłady symbolicznych wizji i zaproponuj interpretację.
 9. Ekspresjonizm jako „krzyk duszy”. Omów różne sposoby wyrażania uczuć przez ekspresjonistów, odwołując się do dzieł literackich i plastycznych.
 10. Ewolucja kreacji stróża prawa w literaturze kryminalnej i w filmie. Analiza porównawcza.
 11. Funkcje alegorii w dziełach literackich i malarskich doby średniowiecza. Analiza i interpretacja wybranych przykładów.
 12. Funkcjonowanie teatru, praca aktorów i życie gwiazd w literaturze i filmie. Przedstaw zagadnienie, odwołując się do wybranych dzieł (np.„Komediantka” W.S. Reymonta, serial „Komediantka” i serial „Modrzejewska”).
 13. Getto warszawskie w literaturze i filmie. Porównaj literackie i filmowe obrazy getta.
 14. Groteska jako środek wyrazu artystycznego we współczesnej sztuce literackiej i teatralnej lub filmowej. Omów zagadnienie na wybranych przykładach.
 15. Inspiracje homeryckie w literaturze i sztukach plastycznych. Omów różne artystyczne ujęcia motywów homeryckich.
 16. Jacka Kaczmarskiego interpretacje dzieł malarskich. Zanalizuj sposoby i funkcje posługiwania się motywami malarskimi w piosenkach tego autora.
 17. Literacka i filmowa wizja PRL-u. Analiza wybranych przykładów.
 18. Literacka, malarska i filmowa ars moriendi. Analiza porównawcza wybranych przykładów.
 19. Literackie i malarskie lub filmowe kreacje dziecka. Przedstaw różne sposoby kreowania bohatera dziecięcego.
 20. Ludowość w sztukach pięknych. Zanalizuj różne realizacje motywów folklorystycznych w literaturze, muzyce i/lub plastyce.
 21. Mądrość ubrana w alegorię. Zaprezentuj malarskie i literackie przykłady alegorii, podejmując próbę ich interpretacji.
 22. Motyw drogi w literaturze i w filmie. Omów funkcje motywu na wybranych przykładach.
 23. Motyw gór w sztuce. Zanalizuj wybrane przykłady z literatury i innej dziedziny sztuki.
 24. Motyw paktu z diabłem w literaturze i malarstwie. Analizując wybrane przykłady, omów przyczyny i konsekwencje układania się z szatanem.
 25. Robinsonada w literaturze i filmie. Porównaj różne ujęcia tego motywu.
 26. Postać syna marnotrawnego w sztuce europejskiej. Omów różne realizacje, odwołując się do przykładów z literatury i malarstwa.
 27. Wojna trojańska w literaturze i sztukach plastycznych. Porównaj różne realizacje tego motywu w sztuce.
 28. Gotycyzm w literaturze i sztukach plastycznych. Omów różne sposoby i funkcje posługiwania się motywami gotyckimi w wybranych tekstach kultury.
 29. Szaleństwo, obłęd w literaturze i filmie. Zinterpretuj wybrane przykłady, wskazując na funkcje tych motywów w omawianych dziełach.
 30. Najnowsze inscenizacje polskich dramatów romantycznych. Skomentuj współczesne pomysły inscenizacyjne, przedstawiając stosowane w nich techniki i środki wyrazu.
 31. Narodowi bohaterowie przez pryzmat literatury i malarstwa. Przedstaw różne spojrzenia na znane postaci z historii Polski.
 32. „Nowy wspaniały świat” – antyutopia w literaturze i filmie. Omów zagadnienie, odwołując się do analizowanych przykładów.
 33. „Jądro ciemności” Josepha Conrada a jego różne filmowe adaptacje. Analiza porównawcza.
 34. Podróż w czasie w literaturze i filmie. Porównaj literackie i filmowe ujęcie tego motywu.
 35. Pokrewieństwa literatury i opery. Na wybranych przykładach omów różne zależności między tymi dziedzinami sztuki.
 36. Porównaj różne realizacje motywów pasyjnych w literaturze i sztukach plastycznych.
 37. Portrety sarmackie w literaturze i malarstwie od XVII do XIX wieku. Wykorzystując wybrane dzieła, zaprezentuj różne spojrzenia na szlachecką przeszłość Polaków.
 38. Postaci karierowiczów w literaturze XIX i XX wieku oraz w filmie. Analiza wybranych przykładów.
 39. Powstanie styczniowe w dziełach literackich pozytywizmu i Młodej Polski oraz na obrazach A. Grottgera. Analiza porównawcza.
 40. Pytania o dalsze losy kultury w dobie globalizacji i masowości. Powołując się na wybrane przykłady z literatury i innych dziedzin, przedstaw zagrożenia, jakie twórcy dostrzegli w kulturze masowej.
 41. Realizm jako metoda opisywania świata w literaturze i filmie. Omów temat, odwołując się do wybranych przykładów.
 42. Relacje między kulturą wysoką i niską dawniej i dziś. Zanalizuj co najmniej po dwa przykłady z zakresu literatury i z innych dziedzin sztuki.
 43. Romantyczne widzenie natury. Porównaj w analizowanych tekstach literackich i malarskich.
 44. Różne sposoby kreowania postaci tajnego agenta i szpiega w literaturze i filmie. Omów zagadnienie na wybranych przykładach.
 45. Symbol węża w literaturze i malarstwie. Zinterpretuj wybrane przykłady.
 46. Szekspir w kinie. Zinterpretuj wybraną adaptację Szekspirowskiego dramatu.
 47. Świat widziany oczyma ludu. Przedstaw tradycje, zwyczaje i mentalność ludową ukazane w filmie (np. J.J. Kolski) i literaturze (np. Mickiewicz, Reymont).
 48. Święty Jerzy (Sebastian, Franciszek…) w literaturze i malarstwie. Odwołując się do wybranych przykładów, dokonaj interpretacji symboliki związanej z tą postacią.
 49. Tatry malarzy i Tatry poetów. Analiza porównawcza na wybranych przykładach epoki modernizmu.
 50. „Trylogia” H. Sienkiewicza w filmowej wersji J. Hoffmana – historyczny komiks czy pełnobrzmiąca wypowiedź artystyczna? Ustosunkuj się do problemu, argumentując swoje stanowisko.
 51. Vanitas w literaturze i sztuce plastycznej. Omów funkcjonowanie motywu na wybranych przykładach z różnych epok.
 52. Wampiryzm w literaturze i filmie. Omów na wybranych przykładach.
 53. Wizerunek Napoleona w literaturze i malarstwie polskim. Scharakteryzuj sposoby kreowania postaci historycznej.
 54. Wszystko jest iluzją. Odwołując się do przykładów z literatury i innych wybranych dziedzin sztuki, udowodnij, że teza ta jest podstawą estetyki barokowej.
 55. Czy kicz to „raj dla mało wymagających”? Odwołując się do przykładów z literatury i innej wybranej dziedziny sztuki, przedstaw problemy związane z oceną tekstów kultury realizujących tę kategorię estetyczną.

Język

 1. Błąd językowy jako źródło komizmu. Zanalizuj temat, wykorzystując polskie teksty kabaretowe.
 2. Eksperymenty językowe w poezji polskiej XX wieku. Przedstaw zagadnienie na wybranych przykładach.
 3. Elementy turpizmu w stylistyce literatury współczesnej. Omów zagadnienie, odwołując się do wybranych tekstów literackich.
 4. Emocje w języku bohatera literackiego. Przedstaw językowe środki ekspresji w dziełach literackich wybranej epoki.
 5. Frazeologia biblijna we współczesnej muzyce religijnej. Analiza języka tekstów wybranych pieśni.
 6. Funkcje środków językowych w reklamie prasowej, radiowej i telewizyjnej. Analiza wybranych przykładów.
 7. Gwara ludowa i stylizacja gwarowa w tekstach piosenek współczesnych zespołów i solistów. Zanalizuj na wybranych przykładach.
 8. Imię, nazwisko, przydomek, pseudonim. Omów różne typy i funkcje osobowych nazw własnych w literaturze i publicystyce.
 9. Język listów jako dokument indywidualnego stylu nadawcy. Omów zagadnienie na podstawie analizy epistolografii wybranego autora.
 10. Język wiadomości tekstowych SMS telefonii komórkowej. Analiza wybranych przykładów.
 11. Język wybranego środowiska. Zanalizuj leksykę, frazeologię, składnię w wypowiedziach tej grupy.
 12. Językowe środki kształtowania wypowiedzi lirycznej na przykładzie twórczości wybranego poety.
 13. Komizm słowny w wybranych dramatach XX wieku. Omów na wybranych przykładach.
 14. Manipulacja językowa w tekstach publicystycznych. Odwołując się do wybranych tekstów, scharakteryzuj środki językowe służące temu celowi.
 15. Nagłówki codziennej prasy. Oceń poprawność i stopień spójności z tekstem, określ funkcje językowe.
 16. Nazewnictwo usługowo-handlowe w twoim mieście. Zanalizuj zebrany materiał pod względem zgodności z ustawą o ochronie języka polskiego.
 17. Od Biblii królowej Zofii do Biblii Tysiąclecia. Zestawiając wybrane fragmenty różnych tłumaczeń Biblii, przedstaw różnice wynikające z interpretacji tłumaczy i rozwoju polszczyzny.
 18. Od znaczenia etymologicznego do realnego. Odwołując się do wybranych przykładów, omów zmiany znaczeniowe we współczesnej polszczyźnie.
 19. Omów funkcje gwary podhalańskiej w tekstach K. Przerwy-Tetmajera, S. Wyspiańskiego i J. Tischnera.
 20. Perswazyjna funkcja środków językowych we współczesnej reklamie prasowej, radiowej i telewizyjnej.
 21. Różne czy takie same językowe środki perswazji w publicystyce dawnej i współczesnej? Zbadaj problem, analizując język kilku wybranych tekstów publicystycznych.
 22. Różne sposoby wykorzystywania warstwy brzmieniowej języka. Odwołaj się do wybranych tekstów poetyckich.
 23. Słownictwo i frazeologia o literackim rodowodzie. Omów zagadnienie, opierając się na zebranym materiale językowym.
 24. Stylistyka kazań współczesnych księży katolickich. Analiza wybranych przykładów.
 25. Stylizacja środowiskowa w dziele literackim. Analiza wybranych przykładów.
 26. Typowe błędy w wypowiedziach dziennikarskich. Zanalizuj i sklasyfikuj błędy językowe na wybranych przykładach.
 27. Zjawisko nowomowy na przykładzie „Trybuny Ludu”. Analiza wybranych przykładów z jednego rocznika.